• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით


„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებითმომხმარებელთა არაერთი თხოვნისა და მიმართვის გათვალისწინებით, „ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებმა“ (JMG & Partners) გადაწყვიტა, translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით გაეკეთებინა განცხადება.

 

„translate.ge-სთან“ ჩვენი თანამშრომლობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც დღეისთვის გახმაურებული საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში უკვე დასრულებული იყო. „translate.ge-ს“ სხა ვალდებულებებთან ერთად, დაკისრებული ჰქონდა 50 000 ლარის გადახდა. პირველი ინსტანციის სასამართლოში „translate.ge-ს“ ადვოკატი არ ჰყავდა. „translate.ge“ მაქსიმალურად ცდილობდა, ეთანამშრომლა ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების მემკვიდრეებთან (ოჯახთან) და მიეღწია შეთანხმებას ასეთი შესაძლებლობის ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების მემკვიდრეების (ოჯახის) მიერ სარჩელი იქნა შეტანილი, რაც მოულოდნელი გამოდგა „translate.ge-სთვის“, ისევე, როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება.

 

მეორე ინსტანციაში, სადაც დაიწყო უვე ჩვენი თანამშრომლობა, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ საქმე განიხილა დადგენილი წესით. ჩვენი და „translate.ge-ს“ ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში, მოვითხოვეთ, პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების (კომპენსაციის გადახდისა, თუ სხვა ვალდებულებების დაკისრების თაობაზე) გაუქმება და საქმის ხელახლა დაბრუნება თავდაპირველ სტადიაზე, რათა  საქმეს უფრო მეტად მოფენოდა ნათელი და სასამართლოში „translate.ge-ს“ შეძლებოდა ადვოკატთან ერთად წარმომადგენლობა.

 

საქმის დასრულებამდე, სანამ სააპელაციო სასამართლო გამოიტანდა გადაწყვეტილებას, მხარეები („translate.ge“ და ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების მემკვიდრეები, ოჯახი) მორიგდნენ. კერძოდ, მათ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც, „translate.ge-მ“ ერთი მხრივ, მისი ვებგვერდიდან სიტყვათა შესაბამისი განმარტებები ამოიღო, ხოლო, მეორე მხრივ, „translate.ge-ს“ უნდა გადაეხადა გარკვეული თანხა ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების მემკვიდრეებისთვის (ოჯახისთვის). აღსანიშნავია, რომ თანხა 50 000 ლართან შედარებით, ბევრად მცირე ოდენობით განისაზღვრა.

 

მორიგებას ხელი მოაწერა როგორც „translate.ge-მ“, ისე, ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების მემკვიდრეების (ოჯახის) წარმომადგენელმა. ეს ნიშნავს, რომ მხარეები შეთანხმდნენ და „translate.ge-ს“ არ დაკისრებია რაიმე სახის ჯარიმა. სამწუხაროდ, ინტერნეტში ეს საკითხი განსხვავებულად იქნა გაშუქებული (თითქოს, „translate.ge“ დაჯარიმდა), რაც სამართლებრივ განმარტებასთან არ მოდის შესაბამისობაში.

 

ის, თუ რატომ მორიგდნენ მხარეები, აღემატება მისი წარმომადგენლების მხრიდან განმარტებას.

 

ამ გარემოების გათვალისწინებით, იკვეთება, რომ „translate.ge-ს“ კანონი არ დაურღვევია!

 

„translate.ge-ს“ რომ დაერღვია კანონი (რაშიც გვარჯალაძეების ოჯახიც არ იყო დარწმუნებული, თორემ მათი მხრიდან მორიგება არ შედგებოდა), მაშინ, სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპენსაციის დაკისრების თაობაზე, ისევე, როგორც ცალკეული ვალდებულების შესრულების თაობაზე, კანონიერ ძალაში შევიდოდა (თანხის გადახდა გაცილებით დიდი ოდენობით დაეკისრებოდა „translate.ge-ს“, ვიდრე მორიგებით განისაზღვრა). ასეთ შემთხვევაში,  ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების მემკვიდრეების (ოჯახის) მხარეს არ უნდა მოეწერა ხელი მორიგებაზე.

 

დღეის მდგომარეობით მოქმედია მხოლოდ მორიგების აქტი, რომლის პირობებიც „translate.ge-მ“ შეასრულა და ასრულებს პირნათლად.

 

„translate.ge-მ“ გადაუხადა გვარჯალაძეების ოჯახს ის თანხა, რომელზეც დათანხმდა მოსარჩელე და რომელიც ბევრად მცირე რაოდენობისაა პირველად მოთხოვნასთან მიმართებით. ამდენად, „translate.ge-მ“ ეს ინტერესიც დააკმაყოფილა, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, ეს ინტერესი დააკმაყოფილა მორიგების (შეთანხმების) საფუძველზე და არა იმიტომ, რომ მან დაარღვია კანონი და სასამართლომ დააკისრა აღნიშნული თანხა.

 

რაც შეეხება ამჟამინდელ მდგომარეობას, ეს პირობა გვარჯალაძეების ოჯახთან შეთანხმებით იქნა მიღწეული (ამოღებულიყო სიტყვათა განმარტებანი), რასაც პირნათლად ასრულებს „translate.ge“.

 

„translate.ge“ აღარ იყენებს ისიდორე და თამარ გვარჯალაძეების ლექსიკონს. აღკვეთილია ასეთი გამოყენება, და, შესაბამისად, მითითებულია აღნიშნული ვებგვერდზე. კიდევ ერთხელ უნდა განიმარტოს, რომ ამოღების საფუძველია მხარეთა შეთანხმება (რომელიც, გარკვეულ თანხასაც მოიცავდა, თუმცა ბევრად ნაკლებს, ვიდრე 50 000 ლარს) და არა „translate.ge-ს“ მხრიდან უფლებების დარღვევა.

 

„translate.ge-ს“ ვებგვერდს ყოველთვიურად 400 000 უნიკალური მომხმარებელი სტუმრობს და სარგებლობს განთავსებული ინფორმაციით. „translate.ge“ ითვალისწინებს ამ ფაქტორს და აგრძელებს თავისი ერთგული მომხმარებლებისთვის აქტიურ ფუნქციონირებას.

 

აღსანიშნავია, რომ „translate.ge-სთვის“ ვებგვერდზე ინგლისური ლექსიკონის შედგენა არასდროს ყოფილა კომერციული მიზანით განპირობებული.

 

ამდენად, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამჟამად არ მოიპოვება კანონერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც რაიმე დარღვევაზე გააკეთებდა აქცენტს. შესაბამისად, სამართლებრივად დღეს არის შემდეგი მოცემულობა:

 

„t r a n s l a  t e. g e- ს“   კ ა ნ ო ნ     ა რ   დ ა უ რ ღ ვ ე  ვ ი ა!


შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები