• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება


ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება


თუ პირი ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დააჯარიმეს და იგი თვლის, რომ ჯარიმა უსაფუძვლოა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273- მუხლი პირს სთავაზობს გასაჩივრების 10 დღიან ვადას. ამ ვადის გაგრძელება მოხდება მხოლოდ საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში, საჩივრის განსახილველად უფლებამოსილ ორგანოში (შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში ან რაიონის (ქალაქის) სასამართლოში) დაჯარიმებული პირის განცხადების საფუძველზე. სხვა შემთხვევაში აღნიშნული ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272- მუხლი ითვალისწინებს სამართალდარღვევის ადგილზე განხილვისას პირის დაჯარიმების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობას ზემდგომ ორგანოში ან რაიონის (ქალაქის) სასამართლოში. ადგილზე განხილვაში ამავე კოდექსის 2341 მუხლის თანახმად იგულისხმება საქმის ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად გამორკვევა. ადგილზე განხილვისას გადაწყვეტილება მიიღება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. პირს ადგილზევე ეკისრება ადმინისტრაციული სახდელი (აღნიშნულ შემთხვევაში ჯარიმა) და გადაეცემა საჯარიმო ქვითარი.

ზემოთ მითითებულ 10 დღიან შუალედში საჩივარი უნდა იქნეს წარდგენილი უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში (ამ შემთხვევაში - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ან სასამართლო) წერილობით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 181- მუხლით დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით. ეს მოთხოვნებია:


 ·  იმ ორგანოს დასახელება, სადაც შეიტანება ადმინისტრაციული საჩივარი;

· საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა და მისამართი;

· იმ ორგანოს დასახელება, რომლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საჩივრდება;

· ასევე აუცილებელია მიეთითოს იმ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დასახელება (მაგ.: ჯარიმა ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის), რომელიც საჩივრდება;

·  მოთხოვნა (მაგ.: ჯარიმის ბათილად ცნობა);

·  ის გარემოებები, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა (ამ ნაწილში უკვე უთითებთ, რატომ თვლით, რომ უსაფუძვლოდ დაგაჯარიმეს);

·  იმ საბუთების ნუსხა, რომელიც გინდათ, რომ საჩივარს დაურთოთ;

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 182- მუხლის თანახმად საჩივრის მიღებაზე უარი შეიძლება ეთქვას პირს თუ:


 · არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება ან განჩინება იმავე დავის საგანზე მოსარჩელის მიერ სარჩელზე უარის თქმის, მოპასუხის მიერ სარჩელის ცნობის, ან მხარეთა მორიგების დამტკიცების შესახებ;

·         მხარეებს შორის იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით უკვე მიმდინარეობს დავა სასამართლოში;

·         უკვე არსებობს იმ ორგანოს ან ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწვეტილება იმავე საკითხზე;

·         არაუფლებამოსილი პირის მიერაა შეტანილი;

·         გასულია საჩივრის შეტანის ვადა;


ადმინისტრაციული ორგანო საჩივრის მიღებაზე ან მის განხილვაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე საჩივრის წარმდგენ პირს აძლევს საშუალებას, წარადგინოს თავისი მოსაზრება ამ საკითხზე.

 

ნინო ბერიძე

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები