• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა


არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა


შვილთან ერთად გადაწყვიტეთ საზღვარგარეთ გამგზავრება? თუ ნათესავთან ერთად უშვებთ თქვენს არასრულწლოვან შვილს დასასვენებლად? ან ბავშვი სპორტულ შეჯიბრზე მიემგზავრება? სწორედ მსგავს სიტუაციებში მშობლებს ებადებათ კითხვა, თუ რა საბუთები დასჭირდებათ მათ არასრულწლოვან შვილებს საქართველოდ გასვლისათვის.

როგორც სრულწლოვან, ისე არასრულწლოვან მოქალაქეს საზღვრის გადასაკვეთად დასჭირდება საერთაშორისო ბიომეტრიული პასპორტი. არსებობს საგამონაკლისო შემთხვევაც. მაგალითად, თურქეთში მგზავრობის შემთხვევაში (რომელთანაც საქართველოს აქვს გამარტივებული სავიზო რეჟიმი), საზღვრის კვეთა დასაშვებია მხოლოდ ID ბარათის მეშვეობით.

საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებსაქართველოს კანონის მე-20მუხლის მე-4 და მე-4პუნქტების თანახმად,  პასპორტის გაცემის თაობაზე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში შეუძლია მიმართოს არასრულწლოვნის ერთ-ერთ წამრმომადგენელს ან 14  წლის  ასაკს  მიღწეულ  პირსთუ მას მიღებული აქვს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა

აქვე მნიშვნელოვანია მე-20მუხლის მე-8 პუნქტის გათვალისწინება, რომლის მიხედვითაცარასრულწლოვანზე პასპორტი გაიცემა მისი კანონიერი წარმომადგენლების (ანუ ორივე მშობლის) ადგილზე თანხმობის საფუძველზე. თანხმობა შეიძლება გამოიხატოს წერილობითი ფორმით, რომელიც მოწმდება სანოტარო წესით. თანხმობა შეიძლება ასევე გამოიხატოს სააგენტოს უფლებამოსილი პირის წინაშე ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით.

მე-8მუხლით  კი  პასპორტის გაცემაზე მხოლოდ ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა იქნება საკმარისი შემდეგ შემთხვევებში:

არასრულწლოვანი 16 წელს მიღწეულია;

ბ) არასრულწლოვანს არ ჰყავს მეორე კანონიერი წარმომადგენელი;

) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი სასამართლოს მიერ ცნობილია მხარდაჭერის მიმღებად;

) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი სასამართლოს მიერ აღიარებულია უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოცხადებულია გარდაცვლილად;

) არსებობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება მეორე კანონიერი წარმომადგენლისთვის მშობლის უფლების ჩამორთმევის, შეჩერების ან შეზღუდვის თაობაზე;

) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი იძებნება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით;

) მეორე კანონიერ წარმომადგენელს მძიმე ავადმყოფობის გამო არ შეუძლია ნების გამოხატვა, რაც დასტურდება შესაბამისი ცნობით;

თ) მეორე კანონიერი წარმომადგენლის ადგილსამყოფელი უცნობია და ამოწურულია მისი ადგილსამყოფლის დადგენის ყველა გონივრული შესაძლებლობა;

ი) არასრულწლოვნის საქართველოდან დროებით გასვლა საჭიროა მისი მკურნალობის მიზნით ან აუცილებელია მისი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციისათვის და მეორე კანონიერი წარმომადგენლის ადგილსამყოფელი უცნობია ან იგი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ არ იძლევა პასპორტის გაცემაზე ნებართვას.

 

როდესაც მშობლები აიღებენ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილისთვის პასპორტს, შეავსებენ სპეციალურ ფორმას, ისინი თანხმდებიან, რომ ინფორმირებულები არიან და გათვითცნობიერებული აქვთ, რომ პასპორტი არის სამგზავრო დოკუმენტირომლის გაცემით ერთ მშობელს ეძლევა უფლება, მეორე მშობლის თანხმობის გარეშე გაიყვანოს საზღვარგარეთ არასრულწლოვანი შვილი.

მაგრამ მე-20მუხლის მე-8 პუნქტი ერთგვარ ბერკეტს წარმოადგენს, რომ მშობლებმა უკეთესად დაიცვან საკუთარი შვილის ინტერესები. თუ რომელიმე მშობელი უკან გაიტანს ან გამოიხმობს თავის თანხმობას პასპორტის აღების შესახებ, ბავშვზე გაცემული პასპორტი გაუქმდება, შესაბამისად მშობლების უთანხმოების შემთხვევაში ვერ მოხდება არასრულწლოვნის საქართველოდან გაყვანა მეორე მშობლის ნებართვის გარეშე.

საინტერესოა, თუ რა არის საჭირო პასპორტის აღების შემდეგ. „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, თუ არასრულწლოვანი საქართველოდან გადის პასპორტით და მას ახლავს ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენელი (მშობელი), მეორე მშობლის ცალკე ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა საჭირო არ არის, მთავარია თანხლებმა კანონიერმა წარმომადგენელმა თან იქონიოს ბავშვის დაბადების მოწმობის დამოწმებული თარგმანი, რათა დადასტურდეს მშობლობა.

მხოლოდ ერთ-ერთი მშობლის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა (აღნიშნულ ნებართვაში მითითებული უნდა იყოს მოგზაურობის ქვეყანა და თარიღებისაკმარისია, როდესაც:

- 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი საქართველოდან დროებით გადის სხვა სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირის თანხლებით;

- 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანი დროებით და დამოუკიდებლად გადის საქართველოდან.

აქვე აღსანიშნავია, რომ თანხმობასთან ერთად, საზღვრის კვეთისას შესაბამისი უწყების წარმომადგენელს უნდა წარედგინოს დაბადების მოწმობა და მშობლების პასპორტის ასლები. ყველა საბუთი კი უნდა იყოს გადათარგმნილი ინგლისურ ენაზე და შემდეგ ნოტარიულად დამოწმებული.

გასათვალისწინებელია, რომ არასრულწლოვანს საზღვრის გადასაკვეთად ასევე უნდა ჰქონედს ყველა სხვა საერთო საბუთი, რომელიც შეიძლება იყოს საჭირო ამა თუ იმ ქვეყანაში შესვლისათვის (მაგალითად, ვიზა, სამოგზაურო დაზღვევა, მოწვევა, სასტუმროს ჯავშანი და ..). ველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაშიც კი მესაზღვრე უფლებამოსილია დამატებითი კითხვები დასვას, რაც ემსახურება თქვენი და თქვენი არასრულწლოვანი შვილების უსაფრთხო და ლეგალურ გადაადგილებას.

 

ტასო შანავა

 

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები