• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას


სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას


საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 17 თებერვლის №ას-663-624-2011 განჩინება


საქართველოს უზენაესი სასამართლო განმარტებით, სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრულებისას სადაზღვევო კომპანიას არ აქვს უფლება დამზღვევის სიცოცხლისთვის ზიანის მიმყენებელ პირს მოსთხოვოს მის მიერ  გაცემული თანხის ანაზღაურება.

მის გათალისწინებით, რომ დაზღვევა ზიანის ანაზღაურების უზრუნველყოფის საშუალებაა, ჩნდება კითხვა: ზიანის დადგომისას შესაძლებელი თუ არა, რომ დამზღვევმა (პირმა, რომელმაც სადაზღვევო კომპანიაში დააზღვია ქონება, ჯანმრთელობა, სიცოცხლე და ა.შ.) ზიანის ანაზღაურება მოსთხოვოს როგორც ზიანის მიმყენებელს, ასევე სადაზღვევო კომპანიას (თუ დამზღვევის ქონებას, ჯანმთელობას და ა.შ. მესამე პირმა მიაყენა ზიანი) ანუ მიიღოს ორმაგი ანაზღაურება? სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ დამზღვევს შეუძლია ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს ზიანის მიმყენებელისგან, მაშინ ეს მოთხოვნა გადავა სადაზღვევო კომპანიაზე, თუ სადაზღვევო კომპანია აუნაზღაურებს დამზღვევს ზიანს.

იმისთვის, რომ დამზღვევი ჩაანაცვლოს სადაზღვევო კომპანიამ, მან დამზღვევს აუცილებლად უნდა აუნაზღაუროს ზიანი ანუ გასცეს სადაზღვევო თანხ (აღნიშნული არ წარმოადგენს რეგრესის წესს, არამედ სუბროგაციის პრინციპს, როდესაც ვალდებულებაში იცვლება მხოლოდ კრედიტორი (დამზღვევი სადაზღვევო კომპანიით), თვით ვალდებულება (ზიანის ანაზღაურება) კი უცვლელი რჩება იხ. ასევე, საქმე ას-80-77-2016).

 თუ ზიანი გამოიწვია მესამე პირმა, გამოიყენება  ჩანაცვლების პრინციპი, რაც ემსახურებ როგორც დამზღვევის, ასევე მესამე პირის უსაფუძვლო გამდიდრების თავიდან აცილებას (დაუშვებელია ორჯერ მიიღოს ანაზღაურება დამზღვევმა ან ზიანის მიმყენებელი დარჩეს ყოველგვარი ვალდებულების გარეშე). თუმცა უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, სიცოცხლის  დაზღვევისათვის დამახასიათებელი თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ სადაზღვევო შეფასება პრაქტიკულად  შეუძლებელია,  ვინაიდან  პირის  სიცოცხლე არ შეიძლება ანაზღაურებულ იქნეს რაიმე კომპენსაციით. შესაბამისად, სიცოცხლის დაზღვევის შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანიას არ აქვს უფლება სადაზღვევო საზღაურის გაცემის  შემდეგ ზიანის მიმყენებელს მოსთხოვოს ეს თანხა.

 

სალომე დარასელია

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები