• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა


სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა


სავაჭრო ობიექტებში, როდესაც მომხმარებლის მიერ ხდება პროდუქციის შერჩევა, საქონლის შემთხვევითი დაღუპვის (განადგურების) ან დაზიანების რისკი გადადის მასზე მხოლოდ ნივთის შეძენის, ანუ სალაროში საფასურის გადახდის, მომენტში (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 482-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი); თუ განადგურება/დაზიანება მოხდა ამ მომენტამდე, რისკს ატარებს ამ საქონლის მესაკუთრე (გამყიდველი), რაც ნიშნავს იმას, რომ შეუძლებელია მომხმარებლისგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა.

თანხის გადახდის ერთადერთ გზას წარმოადგენს სასამართლო. კერძოდ, სასამართლოს გზით უნდა ამტკიცოს მაღაზიამ, რომ მომხმარებელმა განზრახ დააზიანა/გაანადგურა ნივთი. ამიტომ იმავე მომენტში, როდესაც მას მოთხოვენ თანხის გადახდას, უნდა ამტკიცოს, რომ მის მიერ საქონლის დაზიანება მოხდა სწორედ სავაჭრო ობიექტში არსებული პირობების გამო.

ასეთ პირობებს, როდესაც სავაჭრო ობიექტი არის ბრალეული (და, შესაბამისად, თანხის გადახდა მომხმარებელს არ ევალება), წარმოადგენს:

-       სავაჭრო სივრცის ვიწრო გასასვლელი, რომელიც არ აკმაყოფილებს შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების სტანდარტებს, ან როდესაც გასასვლელი ჩახერგილია ყუთებით;

-          პროდუქცია მყარად არ არის განლაგებული თაროზე/სტელაჟზე ან თვითონ ეს უკანასკნელი არის არასტაბილური და დაუცველი;

-          ობიექტში სველი იატაკია და საქონლის გაფუჭება მოხდა ფეხის გასრიალების გამო;

-          პროდუქცია დაზიანდა სალაროს მოძრავი ლენტიდან გადავარდნით.

ამ შემთხვევებში ბრალეული გამოდის გამყიდველი და არავის შეუძლია მომხმარებლისგან მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

მომხმარებელს (მყიდველს) ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება წარმოეშობა, თუ:

-          ნივთი ხელიდან გაუვარდა;

-          პროდუქცია დაზიანდა/განადგურდა სავაჭრო ობიქტის სივრცეში სირბილის, ჩხუბის, ალკოჰოლურ მდგომარეობაში ყოფნის შედეგად;

-          საქონელი განზრახ იყო გატეხილი (მაგ. საჯაროდ პროტესტის ნიშნად, სხვა შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია განზრახვის მტკიცება).

ამ შემთხვევებში, ზიანის სრული ოდენობით ანაზღაურებისას, დაზიანებული ნივთი მომხმარებლის საკუთრებაში გადადის.

თუ კი სავაჭრო ობიექტის ადმინისტრაცია მაინც გააგრძელებს თანხის გადახდის მოთხოვნას (მიუხედავად მომხმარებლის უდანაშაულობისა), შესაძლებელია საჩივრების წიგნის მოთხოვნა და მასში ინციდენტის შესახებ ჩანაწერის დატოვება; ასევე, საქონლის გაფუჭების აქტის შედგენის მოთხოვნა, სადაც აუცულებლად უნდა ჩაიწეროს მომხმარებლის მოსაზრებები მომხდართან დაკავშირებით და დასაბუთება მომხმარებლის უდანაშაულობის (არაბრალეულობის) შესახებ.

ასევე, აქტის შესადგენად ადმინისტრაცია მომხმარებელს მოსთხოვს პირადი მონაცემების წარმოდგენას. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია მომხმარებელმა იცოდეს თავისი უფლება: გადასცეს ან არ გადასცეს თავისი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. თუ გადაცემულ იქნა ასეთი საბუთი, იგი გირაოს სახით იქნება შენახული, თანხის სრულად გადახდამდე. გასათვალისწინებელია,რომ პირადობის მოწმობის სავალდებულო წარდგენის მოთხოვნა აქვთ მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს.

იმ შემთხვევაში, თუ დაცვის თანამშრომელი მომხმარებელს არ უშვებს სავაჭრო ობიექტიდან თანხის გადაუხდელობის გამო, ნიშანდობლივია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი, რომლითაც დაცვის ასეთი მოქმედება წარმოადგენს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას.

მაშასადამე, ზიანის ანაზღაურდება მოხდება, თუ მომხმარებლის ბრალეულობა დამტკიცდება სასამართლოში. ამიტომ ადმინისტრაციას არ აქვს მომხმარებლის დაკავების უფლება. საჭიროების შემთხვევაში, სამართალდამცავების გამოძახება მომხმარებელს შეუძლია.

 

ტასო შანავა

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები