• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები


საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები


2018 წლის 3 მარტის საქართველოს კონსტიტუციური კანონის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებით ან ნატურალიზაციით. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვებისა და დაკარგვის წესი, სხვა სახელმწიფოს მოქალაქისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების პირობები და წესი და საქართველოს მოქალაქის მიერ სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის ფლობის პირობები განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეობის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის. აღნიშნული ნორმის თანახმად, ნატურალიზაცია ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებით. კანონის თანახმად ნატურალიზაციის სახეებია:

 

) საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭება;

) საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭება;  

) საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭება;

) საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის წესით მინიჭება.

 

იმავე კანონით განსაზღვრულია დაბადებით მოქალაქეობის მოპოვების საფუძველი. საქართველოს მოქალაქეობას დაბადებით მოიპოვებს:

 

) პირი, რომლის დაბადების მომენტისათვის მისი ერთ-ერთი მშობელი საქართველოს მოქალაქეა;

) საქართველოს ტერიტორიაზე ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად (სუროგაციით) დაბადებული პირი, თუ მისი არცერთი მშობლის მოქალაქეობის ქვეყანა მას საკუთარ მოქალაქედ არ მიიჩნევს;

) საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა შვილი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე დაიბადა;

) საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირი, რომლის ერთ-ერთი მშობელი საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირია, ხოლო მეორე მშობელი უცნობია.

 

თავის მხრივ, კანონით განსაზღვრულია ნატურალიზაციით მოქალაქეობის მოპოვების სახეები: კერძოდ, ნატურალიზაციის სახეებია:

 

) საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭება;

) საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭება;

) საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭება;

) საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის წესით მინიჭება.

 

სრულწლოვან პირს საქართველოს მოქალაქეობა ჩვეულებრივი წესით მიენიჭება, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

 

) კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრობს საქართველოში საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის დღემდე ბოლო 10  წლის განმავლობაში;

) დადგენილ ფარგლებში იცის საქართველოს სახელმწიფო ენა;

) დადგენილ ფარგლებში იცის საქართველოს ისტორია და სამართლის ძირითადი საფუძვლები;

) საქართველოში მუშაობს, ან/და საქართველოში აქვს უძრავი ქონება, ან საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას, ან საქართველოს საწარმოში ფლობს წილს ან აქციებს.

 

საქართველოს მოქალაქეზე დაქორწინებულ პირს, რომელიც კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრობს საქართველოში საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის დღემდე ბოლო 5 წლის განმავლობაში, საქართველოს მოქალაქეობა გამარტივებული წესით მიენიჭება, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონით განსაზღვრულ რიგ მოთხოვნებს.

 

კიდევ ერთი სახე ნატურალიზაციით მოქალაქეობის მიღებისა დაკავშირებულია საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მინიჭებასთან. საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით შეიძლება მიანიჭოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც საქართველოს წინაშე განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ან რომლისთვისაც საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარეობს.

 

რაც შეეხება მოქალაქეობის აღდგენას, საქართველოს მოქალაქეობა აღდგენის წესით მიენიჭება პირს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა: ) არამართლზომიერად; ) საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლით; ) მშობლის/მშობლების არჩევანის შედეგად.

 

2018 წლის 6 აგვისტოს ხელი მოეწერა და გამოქვეყნდასაქართველოს მოქალაქეობის შესახებსაქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებები, რის შედეგადაც ახლებურად ყალიბდება საქართველოს მოქალაქეობასთან მიმართებით მთელი რიგი საკითხები.

 

მათ შორის აღსანიშნავია ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული მოწესრიგება. საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, გაუქმდა ის დებულება, რომელიც მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ითვალისწინებდა ორმაგი მოქალაქეობის შესაძლებლობას და ისიც, მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის. ამ ცვლილებებამდე, საქართველოს მოქალაქე თუ გახდებოდა სხვა ქვეყნის მოქალაქე, ის კარგავდა საქართველოს მოქალაქეობას და მას, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს,  შემდგომ შეეძლო მიემართა შესაბამისი უწყებებისთვის და წარედგინა განცხადება საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ.

 

როგორც ითქვა, კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვილებებით, ზემოაღნიშნული შეზღუდვები გაუქმდა და შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეც. შედეგად კანონმდებლობით გათვალისიწნებული პირობების შემთხვევაში პირს შეუძლია მოითხოვოს საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება, რისთვისაც უნდა უნდა მიმართოს შესაბამის უწყებებს.

 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა იმ პირთათვის, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვების გამო და აკმაყოფილება კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. კანონში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, საქართველოს ყოფილ მოქალაქეს, ამგვარი მოთხოვნით შეუძლია მიმართოს, 2020 წლის 31 დეკემბრამდე.


მარიამ ლაბარტყავა

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები