• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი


ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი


ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი (მაგალითად, პოლიციელი) საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, უფლებამოსილია დაადგინოს პირის ვინაობა, რისთვისაც შეუძლია შეაჩეროს იგი, გამოჰკითხოს პერსონალური მონაცემები და მოსთხოვოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთების წარდგენა. აღნიშნული გამართლებული და კანონშესაბამისია მხოლოდ გარკვეული წინაპირობების არსებობის შემთხევაში, რომელიც მკაცრად არის განსაზღვრული საქართველოს კანონმდებლობით.

ასეთი შემთხვევის არსებობისას, აუცილებელია რომ გათვალისწინებულ იქნეს რამდენიმე დეტალი, რათა პირმა უკეთ დაიცვას თავისი უფლებები:

) ძალოვანი უწყების წარმომადგენელს არ უნდა გაუწიოს პირმა წინააღმდეგობა. წინააღმდეგობაში არ იგულისხმება საკუთარი უფლებების დაცვა, არამედ, როგორც ფიზიკური, ისე სიტყვიერი ზღვარგადასული ქმედება.

გასათვალისწინებელია, რომ შესაძლებელია, პოლიციელს, მოეთხოვოს უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოადგენა (თუმცა, ეს არ წარმოადგენს აუცილებლობას, როდესაც პოლიციელის იდენტიფიცირება შესაძლებელია გარეგნული ნიშნებითაც). ასეთი დოკუმენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, სამართალდამცველმა აუცილებლად უნდა წარადგინოს იგი;

) დოკუმენტზე ხელმოწერადოკუმენტზე ხელმოწერა პირის მიმართ უტყუარი მტკიცებულების სახით შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამიტომ, არსებითი მნიშვნელობა აქვს, დოკუმენტის შინაარსი ხელმოწერამდე იყოს გააზრებული და, ასევე, ხელმოწერამდე ოქმზე დაფიქსირდეს შენიშვნები. ნებისმიერი იძულება (რომელიც ხელმოწერისკენ იქნება მიმართული) წარმოადგენს კანონდარღვევას;

) გამოკითხვაპირს უფლება აქვს, რომ უარი თქვას პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე, ასეთ შემთხვევაში, შესაძლებელია პირი დაიკითხოს სასამართლოში. ასეთის არსებობისას, აუცილებელია, უფლებების დეტალური განმარტება სასამართლოში დაკითხვასთან დაკავშირებით;

დაკავება - პირი დაკავებულად ითვლება მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის მომენტიდან. დაკავების მომენტიდან კი, პირი ითვლება ბრალდებულად. ბრალდებულს უფლება აქვს, დაპატიმრებისთანავე ოჯახის წევრს ან ახლო ნათესავს შეატყობინოს დაკავების ან დაპატიმრების ფაქტი და ადგილსამყოფელი;

) ბრალდებულის უფლება - დაკავების მომენტში ან, თუ დაკავება არ ხდება, ბრალდებულად ცნობისთანავე, დაუყოვნებლივ, ასევე ნებისმიერი დაკითხვის წინ, ბრალდებულს უნდა ეცნობოს, რომ მას აქვს უფლება ადვოკატის აყვანაზე, დუმილსა და კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავის შეკავებაზე, ასევე, უფლება, არ დაიბრალოს დანაშაული, რომ ყველაფერი, რასაც იგი იტყვის, შესაძლებელია მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებულიბრალდებულს შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოიყენოს დუმილის უფლება.

) ნარკოტესტირება - ნიმუშის ჩაბარება ნებაყოფლობითია. შესაბამისად, პირს ყოველთვის აქვს უფლება, უარი განაცხადოს ნიმუშის ჩაბარებაზე. თუმცა, რაც შეეხებანარკოლოგიურშიგადაყვანას, ის შესაძლოა პირის ნების მიუხედავად, მაინც განხორციელდეს ადმინისტრაციული დაკავების წესით.ადგილზე მისულს ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია, უარი თქვას ნიმუშის გაცემაზე. დაუშვებელია, რაიმე სახით ადამიანი აიძულონ, მიიღონ მისგან ნიმუშისაქართველოს კონსტიტუციის 42- მუხლის თანახმად, ადამიანს აქვს უფლება, არ მისცეს თავის საწინააღმდეგო ჩვენება. აქ საუბარია, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის ტესტირებაზე, თავის საწინააღმდეგო მტკიცებულებას ქმნის, ამიტომ მას უფლება აქვს არ მისცეს ასეთი ჩვენება. ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის ფარგლებში ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 საათს.

ამასთან, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლთან მიმართებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273- მუხლის სიტყვებისექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარებაის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას მარიხუანის მოხმარებისთვის.

 

        ავტორი: ჯაბა კოჭლამაზაშვილი

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები